Radek Murkowski kandydat do Rady Miejskiej w Sulechowie
dr Radosław Murkowski - Radek Murkowski kandydat do Rady Miejskiej w Sulechowie

Witam wszystkich serdecznie.

Szanowni Państwo, jestem kandydatem do Rady Miejskiej w Sulechowie w okręgu nr 2 z listy nr 14 KWW Wojciecha Sołtysa pozycja nr 1.


Wizja gminy Sulechów za kilka lat:

Chciałbym, żeby gmina Sulechów stała się miejscem, w którym będzie można spędzić w sposób atrakcyjny wolny czas ze swoją rodziną w czystym i bezpiecznym otoczeniu, a nowo powstałe przedsiębiorstwa zaczną wypłacać naszym mieszkańcom godne wynagrodzenia, dzięki czemu nie będzie konieczne już dojeżdżanie do pracy do sąsiednich miejscowości.


Aktualny program wyborczy

  Gospodarka i przedsiębiorczość

 1. Będę wspierał Burmistrza w działaniach mających na celu uzbrojenie, promocję i sprzedaż przedsiębiorcom terenów inwestycyjnych gminy mieszczących się na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w obrębie Nowy Świat przy rondzie w kierunku oczyszczalni i wysypiska śmieci, terenów inwestycyjnych w kierunku Mozowa, terenów inwestycyjnych przy ulicy Rozwojowej oraz terenów inwestycyjnych w obrębie Krężoły przy wylocie na Poznań;
 2. Rekreacja

 3. Budowa etapami parku rekreacyjnego „SULECHOLANDIA” dla dzieci i dorosłych wzdłuż ulicy Kusocińskiego na wzór Parku Krasnala w Nowej Soli;
 4. Infrastruktura

 5. Będę wspierał działania samorządu mające na celu budowę mostu na Odrze w miejscowości Pomorsko przy wspófinansowaniu tej inwestycji przez państwo na poziomie 80% wartości projektu;
 6. Kontynuacja budowy ścieżek rowerowych, w szczególności na trasie Cigacice – Kalsk przy współfinansowaniu tej inwestycji z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 7. Przebudowa targowiska miejskiego w Sulechowie (utwardzenie, oświetlenie, zadaszenie stoisk, miejsca parkingowe) przy współfinansowaniu tej inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 8. Przebudowa drogi przy ul. Koszarowej przy współfinansowaniu tej inwestycji z programu rozwoju dróg lokalnych;
 9. Dokończenie budowy drogi do osiedla wojskowego gen. Józefa Bema, a w przyszłości wraz z rozwojem budownictwa jednorodzinnego za tym osiedlem należy rozważyć połączenie tej drogi aż do ulicy Chełmońskiego na Brzeziu w kierunku wylotu na Świebodzin;
 10. Dokończenie remontu ulic Wojska Polskiego;
 11. Będę wspierał Burmistrza Sulechowa w działaniach mających na celu budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obrzeżach miasta przez gminną spółkę SUPEKOM;
 12. Termomodernizacja

 13. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 przy współfinansowaniu tej inwestycji z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 14. Termomodernizacja Przedszkola nr 7 na osiedlu Zacisze w Sulechowie;
 15. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie;
 16. Wsparcie osób prywatnych w uzyskaniu dofinansowania do termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych w szczególności obiektów zabytkowych wzdłuż ulicy Armii Krajowej;
 17. Polityka mieszkaniowa

 18. Wesprę Burmistrza w pomyśle budowy nowych 100 mieszkań komunalnych z opcją dojścia do własności dla młodych rodzin z terenu naszej gminy mających trudności z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Inwestycja tego rodzaju może uzyskać dofinansowanie od państwa do jej realizacji nawet na poziomie 45% (teren przeznaczony na taką inwestycję znajduje się niedaleko osiedla Nadodrzańskiego);
 19. Zwiększę dostępność mieszkań komunalnych poprzez podwyższenie kryteriów dochodowych uprawniających do ich najmu i jednocześnie ograniczę możliwość starania się o takie mieszkanie dla osób zdolnych do pracy a nie pracujących;
 20. Wprowadzenie korzystnych warunków w zakresie bonifikat od opłaty przekształceniowej dla naszych mieszkańców w przypadku zamiany użytkowania wieczystego w prawo własności na wzór Skarbu Państwa;
 21. Kultura

 22. Organizacja w ramach Dni Sulechowa miasteczka średniowiecznego wraz z turniejami walk rycerskich pod patronatem Polskiej Ligi Walk Rycerskich (np. turniej o szablę Sulecha);
 23. Organizacja przez Sulechowski Dom Kultury w okresie wakacji cotygodniowych festynów dla dzieci, którego elementem byłyby bezpłatne dmuchane zamki i inne animacje dla dzieci najlepiej w miejscu, w którym powstałby park rekreacyjny „Sulecholandia”;
 24. Sport

 25. Budowa boiska piłkarskiego w Szkole Podstawowej nr 1 dla dzieci klas 1-3;
 26. Odnowienie boiska sportowego na ulicy Wojska Polskiego i przekazanie opieki nad nim dla OSiR;
 27. Wspieranie finansowe klubów sportowych z terenu gminy Sulechów;
 28. Rozbudowa aktualnie istniejącej infrastruktury obok boiska na osiedlu Zacisze o elementy siłowni zewnętrznej;
 29. Rewitalizacja parków

 30. Rewitalizacja parku im. T. Kościuszki przy współfinansowaniu tej inwestycji z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 31. Podejmowanie działań mających na celu przejęcie od PKP Parku Powstańców Wielkopolskich obok dworca kolejowego, a w przyszłości również jego rewitalizacja;
 32. Podatki

 33. Wsparcie drobnej przedsiębiorczości rolnej poprzez kolejne obniżki opłat za handel na miejskim targowisku;
 34. Zaproponuję wprowadzenie niższej opłaty za wywóz śmieci dla osób, które zagospodarowują odpady biodegradowalne we własnym gospodarstwie domowym poprzez kompostowanie;
 35. Finanse gminy

 36. Będę wspierał każdego Burmistrza Sulechowa w działaniach poprawiających równowagę pomiędzy wydatkami a dochodami bieżącymi w celu uzyskania możliwie jak największej nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym;
 37. Wesprę Burmistrza w podjęciu decyzji o powołaniu Centrum Usług Wspólnych w szczególności w zakresie księgowości. Jedna instytucja zajmująca się finansami wszystkich gminnych jednostek zwiększy racjonalność wydawania środków publicznych, a przede wszystkim ograniczy do minimum możliwość wystąpienia takich nieprawidłowości jakie miały miejsce kilka lat temu na basenie;
 38. Polityka demograficzna

 39. Będę podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym występującym w naszej gminie jak starzenie się jej ludności czy spadek liczby mieszkańców;
 40. Będę kontynuował działania mające na celu wsparcie naszych rodzin w wychowywaniu dzieci poprzez dostęp do usług opieki nad nimi w żłobkach, szkołach czy świetlicach przyszkolnych np. poprzez wydłużenie czasu ich pracy ;
 41. Będę kontynuował i rozwijał wsparcie rodzin wielodzietnych w podejmowanym przez nie trudzie wychowania licznego potomstwa poprzez kontynuację i rozwijanie programu „Sulechowska Rodzina 3+”;
 42. Będę kontynuował zapraszanie na nasz teren rodzin polskiego pochodzenia z terenów byłego ZSRR pod warunkiem sfinansowania przez wojewodę zakupu dla nich nowego mieszkania komunalnego. Rodziny z Kazachstanu mające polskie korzenie powinny się asymilować lepiej w naszej społeczności lokalnej niż osoby, które przyjechały tutaj np. z Ukrainy;
 43. Społeczeństwo obywatelskie

 44. Będę wspierał rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez zachęcanie mieszkańców we współdecydowaniu o przyszłych wydatkach gminy w ramach Budżetu Obywatelskiego;
 45. Bezpieczeństwo i porządek

 46. Rozwój monitoringu miejskiego w miejscach szczególnie narażonych na ryzyko dewastacji mienia publicznego;
 47. Tworzenie warunków dla utrzymania czystości i porządku w gminie, w szczególności poprawa estetyki kolejnych miejsc na wzór Placu Księdza Michała Kaczmarka;
 48. Polityka senioralna

 49. Wspieranie rozwoju Uniwersytetu III wieku, a być może nawet próba stworzenia Uniwersytetu IV wieku;
 50. Zaproponowanie organizacji imprezy pt. „Senioralia” integrującej osoby starsze mieszkające w naszej gminie;
 51. Wsparcie rozwoju ogródków działkowych, które stanowią ważny element spędzania wolnego czasu nie tylko dla osób starszych;

Dotychczasowe rezultaty osiągnięte w trakcie dwóch kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie

Rozwiązanie problemu z dostępem do opieki nad dziećmi poniżej 3 lat

 • Zaproponowałem na początku kadencji uchwałę wprowadzającą dotacje do prywatnych żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów w kwocie 300 zł miesięcznie na dziecko, dzięki czemu na terenie naszej gminy powstało do dzisiaj około 100 miejsc opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia we wszystkich prywatnych placówkach. Natomiast w 2017 roku dzięki rozbudowie żłobka liczba miejsc naszym publicznym żłobku wzrosła z 60 do 120. Dzięki tym działaniom skończył się okres, kiedy kobiety zapisywały do żłobka swoje dziecko jeszcze będąc w ciąży. Proszę pamiętać jednak też o tym, że odbywa się to przy dużym wysiłku finansowym gminy Sulechów, bo wydatki roczne na ten cel przekraczają wyraźnie kwotę 1 miliona złotych.

  Program wsparcia rodzin wielodzietnych „Sulechowska Rodzina 3+”

 • Program "Sulechowska Rodzina 3+", który udało mi się wprowadzić w naszej gminie w kadencji 2010 – 2014 skierowany jest do rodzin wielodzietnych i obejmuje szereg ulg dla tych rodzin m.in. w płatach za żłobek, przedszkole czy basen. W ramach tego programu wypłaca się w gminie becikowe za urodzenie trzeciego bądź kolejnego dziecka a opłaty za śmieci są niższe. W bieżącej kadencji udało mi się wprowadzić zmianę dzięki, której karta potwierdzająca prawo do ulg może być wydawana na 5 lat, a nie tylko na rok jak było wcześniej oraz od 2014 roku obejmuje także zniżki za naukę pływania dla dzieci z rodzin wielodzietnych.

  Budżet obywatelski

 • Jestem współautorem budżetu obywatelskiego, dzięki, któremu mieszkańcy mogą sami wskazywać jakie inwestycje powinna realizować gmina Sulechów w przyszłości. Jako mieszkaniec w każdej edycji wnioskowałem o realizację różnych projektów. Dziś mamy już 4 edycję budżetu obywatelskiego, a w głosowaniu mieszkańców biorą udział również zaproponowane przeze mnie wnioski, w szczególności „Budowa parku rekreacyjnego „SULECHOLANDIA” dla dzieci i dorosłych wzdłuż ulicy Kusocińskiego na wzór Parku Krasnala w Nowej Soli”.

  Rozwój gminy Sulechów

 • Poprzednia kadencja Rady Miejskiej zdecydowała o objęciu obszarów w obrębie Nowy Świat przy rondzie w kierunku oczyszczalni i wysypiska śmieci terenami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Natomiast obecna kadencja zdecydowała o uzbrojeniu tych terenów za kwotę ponad 5 milionów złotych. Dzięki temu od prawie dwóch lat mamy atrakcyjne miejsce przygotowane do sprzedaży dla nowego inwestora. Niestety dotychczas nie udało się zarówno gminie Sulechów jak i Kostrzyńsko-Słubickiej SSE sprzedać tych terenów dla atrakcyjnego dla gminy inwestora.

  Poprawa stanu infrastruktury w gminie

 • Jako radny wybrany w okręgu jednomandatowym starałem się dotrzymać obietnic złożonych mieszkańcom tego właśnie okręgu. Dlatego udało mi się doprowadzić do częściowej realizacji zadania remont dróg na ulicy Wojska Polskiego, a wcześniej do budowy placu zabaw w tym miejscu, który teraz ma być rozbudowany o siłownie zewnętrzną. Ponadto, wspierałem również realizację innych zadań takich jak budowa boiska piłkarskiego na osiedlu Zacisze, termomodernizację naszych przedszkoli, rozbudowę żłobka czy termomodernizacja SDK wraz z rewitalizacją parku.

  Repatriacja

 • Zaproponowałem przyjęcie uchwały zapraszającej do osiedlenia się na terenie naszej gminy rodziny z trójką dzieci polskiego pochodzenia z Kazachstanu. Na zakup mieszkania dla tej rodziny gmina nie wydała ani złotówki, ponieważ wszystkie koszty z tym związane sfinansował wojewoda. Uważam, że zapotrzebowanie przedsiębiorców na pracowników na naszym rynku pracy rozsądniej jest uzupełniać poprzez osoby o polskich korzeniach, którym łatwiej będzie się tutaj zasymilować niż przez osoby przybywające do nas krótkoterminowo z terenu Ukrainy.

  Polityka mieszkaniowa

 • Jestem zwolennikiem zwiększenia dostępu do mieszkań komunalnych dla osób potrzebujących z terenu naszej gminy, dlatego poparłem budowę bloku na ul. Przemysłowej dla naszych mieszkańców. Jednocześnie nie jestem zwolennikiem sprzedawania tych mieszkań za „grosze”, dlatego zaproponowałem zmianę by w przyszłości skończyć z ich sprzedażą z bonifikatą w wysokości 95% wartości mieszkania. Bonifikata ma od połowy przyszłego roku wynosić 65%, a większe środki uzyskiwane ze sprzedaży gminnych mieszkań komunalnych pozwolą poprawić stan infrastruktury mieszkań, które aktualnie są oferowane do najmu.

  O mnie

  Wykształcenie:

 • W 2015 roku uzyskałem tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu po ukończeniu czteroletnich dziennych studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Ekonomii w Katedrze Statystyki i Demografii
 • W 2010 roku po ukończeniu pięcioletnich studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim uzyskałem tytuł magister inżynier elektrotechniki
 • W 2009 roku ukończyłem podyplomowe studia z rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • W 2009 roku ukończyłem dwuletnie studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu uzyskując tytuł magistra z rachunkowości i finansów
 • W 2007 roku ukończyłem studia licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu uzyskując tytuł licencjata z ekonomii
 • W 2007 roku po ukończeniu pięcioletnich studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim uzyskałem tytuł magistra socjologii
 • W 2002 roku zostałem absolwentem naszego Liceum Ogólnokształcącego

  Doświadczenie zawodowe:

 • Od 2015 roku pracuję jako wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na stanowisku adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Samorządowej, a wcześniej w Katedrze Statystyki i Demografii. Współpracuję od kilku lat również jako wykładowca także z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oraz Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Prowadzę zajęcia ze studentami m.in. z zakresu metod ilościowych, statystyki, demografii, samorządu terytorialnego, analizy finansowej czy rozwoju i stymulowania przedsiębiorczości. Jestem systematycznym uczestnikiem wielu konferencji naukowych z zakresu statystyki, demografii czy polityki społecznej. Opublikowałem także kilkanaście artykułów naukowych z tej problematyki w uznanych krajowych czasopismach naukowych.
 • Wcześniej przez okres kilku lat pracowałem w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach analityk ds. procesów finansowo-księgowych oraz specjalista ds. controllingu – analityk finansowy oraz w spółce zajmującej się badaniem sprawozdań finansowych jako specjalista ds. audytu i asystent biegłego rewidenta.
 • Od dwóch kadencji jestem radnym Rady Miejskiej w Sulechowie, gdzie aktualnie pełnię funkcję II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

  Prywatnie:

 • Szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci


   
 • dr Radosław Murkowski
  Wojska Polskiego 37/1
  66-100 Sulechow - lubuskie
  Telefon: 664771167
  E-mail: radem1@interia.pl
  ©2008-2018 KOLOROWY INTERNET